quạt trần công nghiệp tiết kiệm điện

Hiển thị một kết quả duy nhất

80,000,000.00

Quạt trần công nghiệp hvls Boreas II cánh dài từ 6,1 m đến 7,3 m được công ty cổ phần ABPT nhập khẩu và phân phối độc quyền duy nhất tại Việt Nam.

Mới

Quạt trần công nghiệp Boreas III

94,000,000.00

Quạt trần công nghiệp Boreas III cánh dài từ 6,1 m đến 7,3 m được công ty cổ phần ABPT nhập khẩu và phân phối độc quyền duy nhất tại Việt Nam.

Quạt trần công nghiệp AEOLUS 7,3M

80,000,000.00

Quạt trần công nghiệp Aeolus cánh dài 7,3 m được công ty cổ phần ABPT nhập khẩu và phân phối độc quyền duy nhất tại Việt Nam.

Mới

Quạt trần công nghiệp AEOLUS 6,1 M

80,000,000.00

Quạt trần công nghiệp Aeolus cánh dài 5,5 m được công ty cổ phần ABPT nhập khẩu và phân phối độc quyền duy nhất tại Việt Nam.

Quạt trần công nghiệp DIAMOND 4,2 M

80,000,000.00

Quạt trần công nghiệp Diamond cánh dài 4,2 mđược công ty cổ phần ABPT nhập khẩu và phân phối độc quyền duy nhất tại Việt Nam.

Quạt trần công nghiệp DIAMOND 3 M

80,000,000.00

Quạt trần công nghiệp Diamond cánh dài 3 mđược công ty cổ phần ABPT nhập khẩu và phân phối độc quyền duy nhất tại Việt Nam.

Quạt trần công nghiệp EURUS 7,3M

80,000,000.00

Quạt trần công nghiệp eurus cánh dài 7,3 m được công ty cổ phần ABPT nhập khẩu và phân phối độc quyền duy nhất tại Việt Nam.

Quạt trần công nghiệp EURUS 6,1M

80,000,000.00

Quạt trần công nghiệp eurus cánh dài 6,1 m được công ty cổ phần ABPT nhập khẩu và phân phối độc quyền duy nhất tại Việt Nam.

Quạt trần công nghiệp EURUS 5,5M

80,000,000.00

Quạt trần công nghiệp eurus cánh dài 5,5 m được công ty cổ phần ABPT nhập khẩu và phân phối độc quyền duy nhất tại Việt Nam.

80,000,000.00

Quạt trần công nghiệp eurus 3 cánh dài 7,3 m được công ty cổ phần ABPT nhập khẩu và phân phối độc quyền duy nhất tại Việt Nam.

80,000,000.00

Quạt trần công nghiệp eurus 3 cánh dài 6,1 m được công ty cổ phần ABPT nhập khẩu và phân phối độc quyền duy nhất tại Việt Nam.

80,000,000.00

Quạt trần công nghiệp eurus 3 cánh dài 5,5 m được công ty cổ phần ABPT nhập khẩu và phân phối độc quyền duy nhất tại Việt Nam.

80,000,000.00

Quạt trần công nghiệp eurus 3 cánh dài 4,9 m được công ty cổ phần ABPT nhập khẩu và phân phối độc quyền duy nhất tại Việt Nam.

Quạt trần công nghiệp AIRPOLE 4,2 M

80,000,000.00

Quạt trần công nghiệp Airpole cánh dài 4,2 mđược công ty cổ phần ABPT nhập khẩu và phân phối độc quyền duy nhất tại Việt Nam.

Quạt trần công nghiệp AIRPOLE 3,6 M

80,000,000.00

Quạt trần công nghiệp Airpole cánh dài 3,6 mđược công ty cổ phần ABPT nhập khẩu và phân phối độc quyền duy nhất tại Việt Nam.

Quạt trần công nghiệp AIRPOLE 3 M

80,000,000.00

Quạt trần công nghiệp Airpole cánh dài 3 mđược công ty cổ phần ABPT nhập khẩu và phân phối độc quyền duy nhất tại Việt Nam.

Quạt trần công nghiệp AIRPOLE 2,4 M

80,000,000.00

Quạt trần công nghiệp Airpole cánh dài 2,4 mđược công ty cổ phần ABPT nhập khẩu và phân phối độc quyền duy nhất tại Việt Nam.

Quạt trần công nghiệp AEOLUS 5,5 M

80,000,000.00

Quạt trần công nghiệp Aeolus cánh dài 5,5 m được công ty cổ phần ABPT nhập khẩu và phân phối độc quyền duy nhất tại Việt Nam.

Quạt trần công nghiệp DIAMOND 2,4 m

80,000,000.00

Quạt trần công nghiệp Diamond cánh dài 2,4 mđược công ty cổ phần ABPT nhập khẩu và phân phối độc quyền duy nhất tại Việt Nam.

Quạt trần công nghiệp EURUS 4,9M

80,000,000.00

Quạt trần công nghiệp eurus cánh dài 4,9 m được công ty cổ phần ABPT nhập khẩu và phân phối độc quyền duy nhất tại Việt Nam.