Showing 21–40 of 44 results

Quạt trần công nghiệp hvls eurus ex cánh dài 5,5 m được công ty cổ phần ABPT nhập khẩu và phân phối độc quyền duy nhất tại Việt Nam.

Quạt trần công nghiệp SHVLS Engine cánh dài 6,1 m được công ty cổ phần ABPT nhập khẩu và phân phối độc quyền duy nhất tại Việt Nam.

Quạt trần công nghiệp SHVLS Engine cánh dài 5,5 m được công ty cổ phần ABPT nhập khẩu và phân phối độc quyền duy nhất tại Việt Nam.

Quạt trần công nghiệp SHVLS Engine cánh dài 4,9 m được công ty cổ phần ABPT nhập khẩu và phân phối độc quyền duy nhất tại Việt Nam.

Giảm giá!
68,000,000.00 67,000,000.00

Quạt trần công nghiệp hvls Boreas II cánh dài từ 6,1 m đến 7,3 m được công ty cổ phần ABPT nhập khẩu và phân phối độc quyền duy nhất tại Việt Nam.

Mới

Quạt trần công nghiệp Boreas III

Quạt trần công nghiệp Boreas III cánh dài từ 6,1 m đến 7,3 m được công ty cổ phần ABPT nhập khẩu và phân phối độc quyền duy nhất tại Việt Nam.

Quạt trần công nghiệp AEOLUS 7,3M

Quạt trần công nghiệp Aeolus cánh dài 7,3 m được công ty cổ phần ABPT nhập khẩu và phân phối độc quyền duy nhất tại Việt Nam.

Mới

Quạt trần công nghiệp AEOLUS 6,1 M

Quạt trần công nghiệp Aeolus cánh dài 5,5 m được công ty cổ phần ABPT nhập khẩu và phân phối độc quyền duy nhất tại Việt Nam.

Quạt trần công nghiệp diamond 4,2 M

65,000,000.00

Quạt trần công nghiệp Diamond cánh dài 4,2 mđược công ty cổ phần ABPT nhập khẩu và phân phối độc quyền duy nhất tại Việt Nam.

Quạt trần công nghiệp diamond 3 M

63,000,000.00

Quạt trần công nghiệp Diamond cánh dài 3 mđược công ty cổ phần ABPT nhập khẩu và phân phối độc quyền duy nhất tại Việt Nam.

Quạt trần công nghiệp EURUS 7,3M

Quạt trần công nghiệp eurus cánh dài 7,3 m được công ty cổ phần ABPT nhập khẩu và phân phối độc quyền duy nhất tại Việt Nam.

Quạt trần công nghiệp EURUS 6,1M

Quạt trần công nghiệp eurus cánh dài 6,1 m được công ty cổ phần ABPT nhập khẩu và phân phối độc quyền duy nhất tại Việt Nam.

Quạt trần công nghiệp EURUS 5,5M

Quạt trần công nghiệp eurus cánh dài 5,5 m được công ty cổ phần ABPT nhập khẩu và phân phối độc quyền duy nhất tại Việt Nam.

Quạt trần công nghiệp eurus 3 cánh dài 7,3 m được công ty cổ phần ABPT nhập khẩu và phân phối độc quyền duy nhất tại Việt Nam.

Quạt trần công nghiệp eurus 3 cánh dài 6,1 m được công ty cổ phần ABPT nhập khẩu và phân phối độc quyền duy nhất tại Việt Nam.

Quạt trần công nghiệp eurus 3 cánh dài 5,5 m được công ty cổ phần ABPT nhập khẩu và phân phối độc quyền duy nhất tại Việt Nam.

Quạt trần công nghiệp eurus 3 cánh dài 4,9 m được công ty cổ phần ABPT nhập khẩu và phân phối độc quyền duy nhất tại Việt Nam.

Quạt trần công nghiệp airpole 4,2 M

Quạt trần công nghiệp Airpole cánh dài 4,2 mđược công ty cổ phần ABPT nhập khẩu và phân phối độc quyền duy nhất tại Việt Nam.

Quạt trần công nghiệp AIRPOLE 3,6 M

Quạt trần công nghiệp Airpole cánh dài 3,6 mđược công ty cổ phần ABPT nhập khẩu và phân phối độc quyền duy nhất tại Việt Nam.

Quạt trần công nghiệp AIRPOLE 3 M

Quạt trần công nghiệp Airpole cánh dài 3 mđược công ty cổ phần ABPT nhập khẩu và phân phối độc quyền duy nhất tại Việt Nam.

Hotline: 0916 826 833